ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท แผนที่และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยวิธีเจาะจง นั้น

       การจ้างงาน  (93.14.18.00) จำนวน 1 งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภา การโยธา (ผู้ผลิต ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง 298,000 (สองแสนเก้าหมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติม