ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.5-0001 สายบ้านดงคราม หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุพนม-บ้านดอนแดง หมู่ที่8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญรุ่งเรืองพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,268,880 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม