ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนม ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๓,๖๖๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.เพาเวอร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม