นายโกศักดิ์  กุลภา
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   


นายโกศักดิ์  กุลภา
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร 086-4502326


 

 

 

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 
     
นายคชาทัศ  ทุมวงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายคมศักดิ์  อินทนนนท์
พนักงานประจำรถขยะ
นายวัชระ  โสมดา
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายสายันต์  ศรีอมรรัตน์
พนักงานประจำรถขยะ
  นายพิศิษฐ์  หวังประเสริฐ
ตนงานประจำรถขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานรักษาความสะอาด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานด้านสุขศึกษา
1.2 งานอนามัยโรงเรียน
1.3 งานอนามัยแม่และเด็ก
1.4 งานวางแผนครอบครัว
1.5 งานสาธารณสุขมูลฐาน
1.6 งานโภชนาการ
1.7 งานสุขภาพจิต
1.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2.2 งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
2.3 งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
2.4 งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
2.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 งานกวาดล้างทำความสะอาด
3.2 งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
3.3 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
3.4 งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
3.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย