นางปรมัศวร์  ทองโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 
     


นางรัตนวดี เสนาคำ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โทร 064-1484938 


 

 

นางสาวจุฑาทิพย์   สุริยวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 061-1108660

 
   
  นางสาวปวริศา  ลำทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร 061-3155014
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายแผนงาน  งานจัดทำงบประมาณ  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
1.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
1.3 งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
1.4 งานวิเคราะห์ และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
1.5 งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี  และแผนประจำปี
1.6 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
1.7 งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง  เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติงานตามแผน
1.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ
2.2 งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
2.3 งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
2.4 งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2.5 งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
2.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย


3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
3.2 งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
3.3 งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาติและท้องถิ่น
3.4 งานศึกษา   วิเคราะห์ วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม   และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
3.5 งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
3.6 งานสารนิเทศ
3.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย