ว่าง
นักวิชาการศึกษา
 

 


นางสาวเนตรดาว  สุนีย์
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง

โทร.08-6237-8758

 

นางฐิติรัตน์  ต้นสวรรค์
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างพัฒนา

โทร.06-1592-4914


 

นางวราพรรณ  นุทธนู
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง

โทร.08-6228-7811

 

นางจีระพันธ  เทสันตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างพัฒนา

โทร.08-6225-3945

 

 

 
     

งานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ


- งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน งานจัดตั้ง ยุบ-เลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การจัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา


- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่   รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม