นางสาวธนพร  เอี่ยมตุ้มรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 06-1392-9365 


นางสาวเพ็ญทิพย์  เชื้อวงศ์พรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
09-2794-2463

นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นางสาววาสนา  มหาโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร 09-3450-0309
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   

 

 


 

นางสาวลินดา  ด้วงลำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร. 08-7945-5924

นางสาวจุฑารักษ์  นาสารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร.08-7242-6171

นางสาวเปรมยุดา  นุทธนู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร.08-5463-5955

 

ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ การรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน และการจัดทำระบบบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานสถานะการเงิน การคลังประจำวัน ประจำเดือน หรือประจำปี

- ด้านสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำหรือดำเนินการด้านคุมงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่าย ให้อยู่ในดุลการตัดยอดงบประมาณและการรับรองยอด

- ด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ การดำเนินการจัดหา จำหน่าย และการควบคุม รักษาดูแลทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ด้านงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การเร่งรัด การสำรวจภาษี ซึ่งในด้านงานภาษี ทางกองคลังได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยง และเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดหน้าภาษี