- ว่าง -


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นายธวัตรชัย  สุนี
นิติกรชำนาญการ
โทร 08-8308-5216
น.ส.ทิพวรรณ  มีบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 06-3056-2052

ว่าง

นักวิชาการศึกษา


 

 
จ่าเอกธนภัท  พนันชัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร 09-8883-9577
   น.ส.ประภัสสร  คำมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 09-4141-9894
 
 
  สิบเอกยุรนันท์  เปรมะบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0-4254-0537
 

 

   
     


นางสาวพูนศิริ  มหาผล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

โทร. 09-5659-3959

นายธนกฤต  ศรีผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

โทร. 08-8314-4736

นายชัชวาลย์  คะยอม
พนักงานขับรถยนต์

โทร 08-9275-0453

นายสุรวิทย์  โสมดา
ตกแต่งสวน

 

นายสิทธิศักดิ์  จันทรโคตร
พนักงานวิทยุ

โทร.08-3334-7827

นายอาคม  โคตะ
พนักงานขับรถยนต์

โทร. 06-1058-9636

 

 
 

นายธิรายุทธ์  พลเสนาะ
พนักงานดับเพลิง

โทร. 08-8656-2397

 
 
 
 

นางสาวสสมคิด  ศาระจันทร์
แม่บ้าน

โทร. 09-3625-2865

 

     

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

1. สำนักปลัด    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณของเทศบาล
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ
3. งานเลขานุการ งานกิจการสภา งานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงาน
4. งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
5. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานรัฐพิธี งานขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล
9. งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
10. งานแจ้งมติ ก.ท.จ.จังหวัดขอนแก่น , ก.ถ. และคณะกรรมการกลางเทศบาล
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
8. งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
9. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนาการศึกษา และดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
10. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
11. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริหารแก่ชุมชน
5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การตรวจสอบ และสุขาภิบาล
7. งานสังคมสงเคราะห์
งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพลภาพ
งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์เอกชน
งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณะภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และระงับสาธารณภัยต่างๆ
5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานส่งเสริมการเกษตร และงานวิชาการเกษตร
2. งานปศุสัตว์ และส่งเสริมปศุสัตว์ตำบล
3. งานควบคุม และป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์การเกษตร
4. งานติดต่อประสานงานกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานศึกษา วิเคราะห์เรื่องการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตรแบบเรียน เทียบความรู้ จัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา บริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. งานที่ปรึกษา คำแนะนำนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
3. งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
4. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. งานสนับสนุนกิจการศาสนา
6. งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
7. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
9. งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
10. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
11. งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
12. งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. งานดำเนินการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ด้านแผนพัฒนาการศึกษา
14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

--------------------------------------------------------------------------------