นางกัญญรัตน์  คล่องแคล่ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร 083-3443415

งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

๑.๑ งานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ
๑.๒ งานตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี รวมทั้งควบคุมเอกสารทางด้านการเงินด้วย
๑.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
๑.๔ งานตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๑.๕ งานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท