แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ขยายเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศใช้ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม