ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอธาตุพนม
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
  สถานีตำรวจน้ำอำเภอธาตุพนม
  สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม
  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม  สาขาอำเภอธาตุพนม
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอธาตุพนม
  สถานีอนามัยบ้านโคกสว่างพัฒนา
โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม