วัดบ้านหัวดอนใหญ่
   วัดบ้านโคกสว่างพัฒนา
   วัดบ้านดอนแดง
   วัดบ้านดงคราม
   วัดราษฎร์สามัคคี  หมู่ที่ 5
   วัดพุทธลีลา  หมู่ที่ 6
   สำนักสงฆ์เทพนิมิตร  หมู่ที่  3
   สำนักวิปัสนากรรมฐาน  หมู่ที่  9