หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน   จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน  ชื่อผู้นำหมู่บ้าน 
ชาย หญิง รวม
3 บ้านหัวดอนน้อย 308 347 655 131 นายสุนันทร์  ชลรินทร์
 4 บ้านโพธิ์ทอง  313  352  665   133 นายวินิตโชติ  แสนทวีสุขสม 
 6  บ้านเกษตรสมบูรณ์  351  394 745   149 นายสิทธิเทพ  บุตรดี 
 8 บ้านหัวดอนใหญ่   444 501  954  189  นางนงคราญ  ครทน 
 9 บ้านดอนกลางทุ่ง  322  363  685  137  นายวิเวก  โคตวงศ์ 
  12  บ้านดงคราม  249  281   530 106  นายจำนงค์  ไข่กา 
  5  บ้านหนองหอยทุ่ง  45  50  95  19  นายเผด็จ  อรรคศรีวร 
 6 บ้านหนองหอยท่า   36 39  75  15  นายสงวน  แสงสุวรรณ 
 7 บ้านโคกสว่างพัฒนา  555  625  1,180  236  นายธนูศิลป์  เลื่อนไชย 
8 บ้านดอนแดง  260  270  530  106  นายสมเพชร  นุทธนู 
   รวม 2,883 3,222  6,105  1,221   

ข้อมูล  สำนักทะเบียนอำเภอธาตุพนม  ข้อมูลเดือนเมษายน  2554