หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน   จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน  ชื่อผู้นำหมู่บ้าน 
ชาย หญิง รวม
3 บ้านหัวดอนน้อย 238 347 479 197 นายสุนันทร์  ชลรินทร์
 4 บ้านโพธิ์ทอง  316  305  621  242 นางอัศรากร  นาสารี 
 6  บ้านเกษตรสมบูรณ์  332  316 648  349 นายนครชัย   วรจักร
 8 บ้านหัวดอนใหญ่   422 401  823  304  นายบัญเร็ง  มาติยา 
 9 บ้านดอนกลางทุ่ง  405  380  785  309  นายวิเวก  โคตวงศ์ 
  12  บ้านดงคราม  290  255   545 172  นายบุญธรรม  สุนา 
  5  บ้านหนองหอยทุ่ง  39  39  78  57  นายบุญธรรม  จันทะนะ 
 6 บ้านหนองหอยท่า   17 32  49  34  นายวิชิต  พรหมอารักษ์ 
 7 บ้านโคกสว่างพัฒนา  585  565  1,150  403  นายณรงค์  โฉมเฉลา 
8 บ้านดอนแดง  275  270  545  149  นายชูชาด  มะหุวัน 
   รวม 2,919 2,804  5,723  2,216   

 

ข้อมูล  สำนักทะเบียนอำเภอธาตุพนม  ข้อมูลเดือนมีนาคม  2565

   

ลำดับ สถานศึกษา ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน
1 ศูนพัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสว่างพัฒนา 13
2 ศูนพัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนแดง 11