วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

"  สังคมดี  เศรษฐกิจดี  สามัคคีเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่ความเจริญ "

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่  1 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ประสานแผนพัฒนาอย่างมีระบบ เพื่อนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสมบูรณ์ และคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีการก่อสร้าง การบำรุงรักษาโครงการที่เป็นโครงการสร้างพื้นฐาน หรือมีการเกี่ยวเนื่องหลายองค์กรหรือลักษณะเครือข่าย

พันธกิจที่ 3 จัดให้มีการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ขยายศักยภาพมุ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

พันธกิจที่ 4 จัดให้มีการส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 จัดให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย

พันธกิจที่ 6 จัดให้มีการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พันธกิจที่ 7 จัดให้มีการบริการด้านวิชาการ