เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุพนม เป็นเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ และได้มีการเลื่อนฐานะจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมขึ้น  จำนวน  ๒  ส่วนราชการ จากเดิม  ๓  ส่วนราชการ  รวมเป็น  ๕  ส่วนราชการได้แก่

  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองวิชาการและแผนงาน