แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารเพิ่มเติม

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารเพิ่มเติม

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายงานการเงินประจำปี 2563 เอกสารเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารเพิ่มเติม แผนงานสาธารณสุข แผนงานส่งเสริมการเกษตร แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานสถิติและวิชาการ

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เอกสารเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 เอกสารเพิ่มเติม

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน เอกสารเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารเพิ่มเติม

 

ITA

 - แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี เอกสารเพิ่มเติม

 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เอกสารเพิ่มเติม

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เอกสารเพิ่มเติม