แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 เอกสารเพิ่มเติม

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เอกสารเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร เอกสารเพิ่มเติม

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เอกสารเพิ่มเติม

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เอกสารเพิ่มเติม