การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

- ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เอกสารเพิ่มเติม

 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 เอกสารเพิ่มเติม

 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 เอกสารเพิ่มเติม

 

 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- ขอความเห็นชอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการรับโอนพนักงานเทศบาล เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล เอกสารเพิ่มเติม

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เอกสารเพิ่มเติม

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 เอกสารเพิ่มเติม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เอกสารเพิ่มเติม

 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 เอกสารเพิ่มเติม

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เอกสารเพิ่มเติม

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2557 เอกสารเพิ่มเติม

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) เอกสารเพิ่มเติม

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 เอกสารเพิ่มเติม 

- แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เอกสารเพิ่มเติม