แบบบวัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA2023) 

O1 โครงสร้าง เอกสารเพิ่มเติม

O2 ข้อมูลผู้บริหาร เอกสารเพิ่มเติม

O3 อำนาจหน้าที่ เอกสารเพิ่มเติม

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม

O5 ข้อมูลการติดต่อ เอกสารเพิ่มเติม

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารเพิ่มเติม

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเพิ่มเติม

O8 Q&A เอกสารเพิ่มเติม

O9 Social Network เอกสารเพิ่มเติม

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี เอกสารเพิ่มเติม

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  เอกสารเพิ่มเติม

O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี เอกสารเพิ่มเติม

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารเพิ่มเติม

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เอกสารเพิ่มเติม

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เอกสารเพิ่มเติม

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เอกสารเพิ่มเติม

O18 E-Service เอกสารเพิ่มเติม

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เอกสารเพิ่มเติม

O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เอกสารเพิ่มเติม

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เอกสารเพิ่มเติม

*O22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เอกสารเพิ่มเติม

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

*O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

O26 รายงงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

*O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม

*O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เอกสารเพิ่มเติม

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เอกสารเพิ่มเติม

O32 การสร้างวัฒนาธรรม No Gift Policy เอกสารเพิ่มเติม

*O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy เอกสารเพิ่มเติม

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เอกสารเพิ่มเติม

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เอกสารเพิ่มเติม

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน เอกสารเพิ่มเติม

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เอกสารเพิ่มเติม

*O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารเพิ่มเติม

*O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม เอกสารเพิ่มเติม

*O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารเพิ่มเติม

*O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารเพิ่มเติม

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารเพิ่มเติม

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารเพิ่มเติม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เอกสารเพิ่มเติม