นายถวิล หงคงคา
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.09 - 8106 - 9224

   
         
   

 นายสิมพรี แสนเวียน
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.06 - 1534 - 8141

   
     
 

 นายณัฐิรักษ์ ปราณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.08 - 5644 - 9738

 

 นายพิสมัย ด้วงลำพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.08 - 6315 - 8664

 
     
 

 นางนงค์คราญ ครทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.06 - 2540 - 1300

 

 นายเสฎฐวุฒิ นุทธนู
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.09 - 4574 - 9289

 
     
 

 นางวิภา พันโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.06 - 1115 - 6683

 

 นายนเรศ ภูมี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.08 - 0758 - 0622

 
     
 

 นายสมัย สุมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.06 - 3847 - 5474

 

 นายไชยา จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.06 - 5913 - 0961

 
     
 

 นายเสกสรรค์ คะยอม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.08 - 4428 - 1354

 

 นายเดชา บุญนิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร.06 - 5093 - 2305

 

 

สภาเทศบาล                                                                                                                                             
     สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาล นี้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี  ทั้งนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้  สำหรับสภาเทศบาลตำบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน  สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้วให้สมาชิกเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ
2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร 
        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ
1.   การตั้งกระทู้ถาม 
2.   เปิดอภิปราย
3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี