นายถวิล หงคงคา
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   
         
     นายสิมพรี แสนเวียน
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   
     
   นายณัฐิรักษ์ ปราณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   นายพิสมัย ด้วงลำพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
 
     
   นางนงค์คราญ ครทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   นายเสฎฐวุฒิ นุทธนู
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
 
     
   นางวิภา พันโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   นายนเรศ ภูมี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
 
     
   นายสมัย สุมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   นายไชยา จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
 
     
   นายวรชัย นครังสุ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
   นายเดชา บุญนิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลธาตุพนมใต้
 

 

สภาเทศบาล                                                                                                                                             
     สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาล นี้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี  ทั้งนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้  สำหรับสภาเทศบาลตำบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน  สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้วให้สมาชิกเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ
2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร 
        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ
1.   การตั้งกระทู้ถาม 
2.   เปิดอภิปราย
3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี