จ.ส.อ.เสน่ คำมุงคุณ
นายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร 08 6641 1798

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
         
   

นายธนูศิลป์ เลื่อนไชย
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร 08 6222 2205

 

นายเอกภพ ตาสว่าง
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร 08 0754 6128

   
         
   

นายยงค์ โสมดา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร 08 7216 2509

 

นางสุนันทา ศรีอุทธา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้

โทร 08 7091 0549

   

 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

     คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสี่ปี  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติมิได้  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก ตำแหน่งและจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้นำ บทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
     1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
     2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
     3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
     4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
     6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น