จ.ส.อ.เสน่ คำมุงคุณ
นายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้
     
         
    นายธนูศิลป์ เลื่อนไชย
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้
 

นายเอกภพ ตาสว่าง
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้

   
         
    นายยงค์ โสมดา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้
  นางสุนันทา ศรีอุทธา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลธาตุพนมใต้
   

 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

     คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสี่ปี  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติมิได้  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก ตำแหน่งและจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้นำ บทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
     1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
     2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
     3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
     4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
     6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น