พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เอกสารเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 เอกสารเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) เอกสารเพิ่มเติม