เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 เอกสารเพิ่มเติม

เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 เอกสารเพิ่มเติม

เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2554 เอกสารเพิ่มเติม

เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 เอกสารเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เอกสารเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 เอกสารเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) เอกสารเพิ่มเติม