สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม เอกสารเพิ่มเติม

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เอกสารเพิ่มเติม

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) เอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองช่าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) เอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) เอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของส่งเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) เอกสารเพิ่มเติม