ประกาศ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง

กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยได้นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั้งแรก
ซึ่งวาระการประชุมจะเป็นการสรรหาประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้
๑.นายถวิล หงคงคา เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๒.นายสิมพรี แสนเวียน เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๓.จ่าเอกอดิเรก อรุณศรี เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

 

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายพนมพนารักษ์)บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่4

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายพนมพนารักษ์)บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งรุ่งเรืองกิจการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 315,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยเกษตรพัฒนา1)บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยเกษตรพัฒนา1)บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งรุ่งเรืองกิจการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 440,600.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 นั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนรินการตามโครงการดังนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ งานพัสดุ ประจำปี 2565

*ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดาบศักดิ์- หนองผือ)บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

*ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต (สายพนมพนารักษ์) บ้านโทธิ์ทอง หมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

*ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่สร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (สายพนมพนารักษ์) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

*ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดาบศักดิ์ - หนองผือ) บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติม

*ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ(หนองแก่นทราย) บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม

*ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (ซอยเกษตรพัฒนา 1 ) บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 รายละเอียดเพิ่มเติม