การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยได้นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั้งแรก
ซึ่งวาระการประชุมจะเป็นการสรรหาประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้
๑.นายถวิล หงคงคา เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๒.นายสิมพรี แสนเวียน เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๓.จ่าเอกอดิเรก อรุณศรี เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

 

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2564

 *หมายเหตุ วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 086-4502326, 089-9960087

 

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมใต้ 2564

 

    ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดให้จัดมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายชื่อผู้สมัคร สท. รายชื่อผู้สมัครนายก

 

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ 2564

 

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นครพนม จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมใต้ แบบ ส.ถ.1/1 แบบ ผ.ถ.1/1 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)เยียวยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)เยียวยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก  ดังนี้      
      ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างพัฒนา อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๒.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม      
      ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๒.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม      
      ๓. โรงเรียนบ้านหัวดอน อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๑๒.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม      
      ๔. โรงเรียนบ้านดอนแดง อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๒๔.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

      คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเชียรคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 นั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนรินการตามโครงการดังนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อแนะนำการเสียภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คือภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ให้เช่า ให้อาศัย ที่เก็บสินค้า ประกอบการค้า การอุตสาหกรรมที่ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อื่น

การชำระภาษี

อ่านเพิ่มเติม...