ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำถุงยังชีพไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุระดับน้ำโขงล้นตลิ่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเร่งด่วน

“ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้”

 

กิจกรรม "Big cleaning day" 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ร่วมกับส่วนราชการพร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "Big cleaning day" เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

"ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้"

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคมภายใต้โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแอดไวซ์ธาตุพนม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นั้น เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
๑. อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) โรงเรียนบ้านดอนแดง  จำนวน ๕,๗๕๔ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๙๙๖.๒๘ บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหัวดอน สังกัด สพฐ.  จำนวน ๑๑,๒๓๔ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๘๔๙.๘๘ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม
๓. อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างพัฒนา  จำนวน ๓,๓๓๕ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๗๙.๗๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม
๔. อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  จำนวน ๑,๗๔๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๖.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 นั้น จึงขอรายการผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนินการตามโครงการดังนี้   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม