ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและแพร่หลาย  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงอาชีพเสริมรายได้และแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกได้สะดวก  และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

 

 

 

ประกาศกำหนดราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ 89,300.-บาท (-แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ท่อระบายน้ำอัดแรง มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร และขยายถนนกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ๑,

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวดอนน้อย

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวดอนน้อย ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

ประกาศเทศบาลธาตุพนมใต้

เรื่อง ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมภาพจากการใช้งานหรือไม่จำเป็นต้องช้ในราชการต่อไป รวมจำนวนรายการ -20- ราการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)ราคาขั้นต่ำของทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 6,360.-(-หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.-) (รายละเอียดเพิ่มเติม)