ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำถุงยังชีพไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุระดับน้ำโขงล้นตลิ่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเร่งด่วน

“ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้”

 

กิจกรรม "Big cleaning day" 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ร่วมกับส่วนราชการพร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "Big cleaning day" เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

"ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้"

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคมภายใต้โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๓, ๗, ๘

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ 212,200.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-), บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ 46,000.-บาท (-สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-), บ้านหัวดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ 201,200.-บาท (-สองแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)  ระยะเวลาในการดำเนินการ 90วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8

ประกาศกำหนดราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ 89,300.-บาท (-แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ท่อระบายน้ำอัดแรง มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร และขยายถนนกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ๑,

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

ประกาศเทศบาลธาตุพนมใต้

เรื่อง ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมภาพจากการใช้งานหรือไม่จำเป็นต้องช้ในราชการต่อไป รวมจำนวนรายการ -20- ราการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)ราคาขั้นต่ำของทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 6,360.-(-หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.-) (รายละเอียดเพิ่มเติม)