ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำถุงยังชีพไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุระดับน้ำโขงล้นตลิ่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเร่งด่วน

“ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้”

 

กิจกรรม "Big cleaning day" 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ร่วมกับส่วนราชการพร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "Big cleaning day" เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

"ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้"

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคมภายใต้โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ ป้ายเพื่อรักษาความปลอดภัย (๕๕.๑๒.๑๕.๐๒) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  ๒  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไนน์ กราฟฟิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.- บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ เขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน (๗๒.๑๔.๑๑.๒๓) จำนวน  ๑  โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยภัทรการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. บ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒ งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน (๗๒.๑๔.๑๑.๒๓) จำนวน  ๑  โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยภัทรการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 นั้น จึงขอรายการผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนินการตามโครงการดังนี้   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม