โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการวันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยได้ความร่วมจากโรงเรียนบ้านดอนแดง โรงเรียนบ้านหัวดอน นรข.ธาตุพนม รพร.ธาตุพนม และรพ.สต.บ้านโคกสว่างพัฒนา

“ธาตุพนมใต้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพิงได้”

 

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคมภายใต้โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและแพร่หลาย  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงอาชีพเสริมรายได้และแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกได้สะดวก  และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนภัทเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธาตุพนมเครื่องเขียน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๐๐.- บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 นั้น จึงขอรายการผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนินการตามโครงการดังนี้   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม